වලාකුළු  පිස හමන

මඳ පවන පහස විඳිනා උන්ට

කවදා දැනේවිද

දුහුවිලි සෝසුසුම්

දහඩිය කඳුළු පිරි

පොළොව පිස හමන

සැඩ සුළඟේ ඇති ජවය…

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!