මහත්තයෝ මේ අහන්න…
ආදරෙයිනෙ මම ඔයාට 
හිතට දුකක් එපා දෙන්න
සංසාරෙම ළගින් ඉන්න
දුක් කරදර හැම දෙයක්ම
බෙදා හදන් ඔයත් එක්ක
හැමදාමත් දිවි ගෙවන්න
මං ඉන්නවා ඔයා ලගම

Comments

Written by

Sankalpana

* samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sam_sa_93

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!