ඉස්සරහට දැන් වගේම
වැඩ ඇරිලා ආව ගමන්
ඇදට පැනල දොයියගන්න…
හිතුන හිතුන හැම වෙලේම
යාලුවන්ගෙ ගෙදර යන්න…
ඈත ඉදන් පෙන්න පෙන්න
ටොපි චොකොලට් රස කරන්න…
ලැබෙන්නෙ නම් නැහැ ඔයාට
මං ආවම ඔයා ළඟට….
බලන් ඉන්නෙ මන් එනකන්
දන්නෙ නැතුව මගෙ දඟ වැඩ
වද දේවි මුලු දවසම
ළඟට වෙලා තුරුල් වෙවී….
ටොපි චොකොලට් ඉල්ල ඉල්ල
හුරතල් වෙයි බබෙක් වගේ
තාත්ති වගේ ආදරයෙන්
බලාගන්න ඉතින් මාව….
පොඩි වරදක් හරි උනොතින්
ආදරයෙන් කියල දෙන්න
බැරි නෑ මට හදාගන්න…
එහෙම කියල දෙතුන් වරක්
එකම වරද නොකරමි මන්
භය වෙන්නට එපා ඔන්න…

more : ඉස්සරහට

Comments

Written by

Sankalpana

* samadhi sankalpana malalaweera * http://writer-sankalpana.blogspot.com/ * Proud of being a daughter of mother ANULA * https://www.instagram.com/sam_sa_93

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!