නොසිතූ මොහොතක
නොසිතූ විලසට
නුඹ ඇවිත් මගෙ ළඟටම
ලාදුරු වැළඳි හදකට
ඉසිනවා මුදු සෙනේ දිය කොට..
අසන,දකින තෙක්
ඔබේ කටහඬ
ඔබේ සඳවත
බිහිරෙකුව සිටියෙමි….
අන්ධයෙකුව සිටියෙමි …..

Comments

Share

Written by

Previous article
Next article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!