එනතුරු බලා සිටි ඔබ

ඊයේ හැන්දාකරේ

නොසිතූ මොහොතක

නොසිතූ විලසට

මා අභිමුඛයට පැමිණියාය.

දැන් මදක් සිත සැහැල්ලුවෙන් ය.

බලාපොරොත්තු එකින් එක

හිතේ ගුලි වෙයි.

අද දිනයද ඔබටම කැප වුණෙමි.

ඔබේ ආගමනය සමඟ

සිනහව කැන්දූ මුහුණු බොහෝය.

ඒ මූණු දකින විට

දැනෙන හැඟූම

විස්තරයට වචන නොමැත.

නොබෝ දිනකින් ඔබ මගේම වනු ඇත..

Comments

Written by

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!