ආදරේ කරන්න එපා කීවට..
දවස තිස්සෙම හිතනවා නුඹ ගැන..
අහිමි බව දැන දැනම..
හොයනවා තවම නුඹ..
නුඹ ඉතිං බැන්නාම..
රිදෙනවා හුඟක් හිත..
නපුරු නෑ මං නුඹට..
ආදරෙයි තවම මම..😔😔

Comments

Written by

Previous article
Next article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!