මට නුබව…
මතක් වෙන තරම්…
එපා….
නුබට දැනෙන්න….
එකම…
එක මොහොතකට වත්…

නුබ ළග නැති පාලුව…
මට දැනෙන තරමට…
එපා….
මොහොතකට වත්…
නුබට පාලු දැනෙන්න….

Comments

Written by

Sankalpana

Thoughts of a heart ❤️

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!