නැවතීමක්ද…විරමයක්ද මෙ

අප දෙදෙනා ඇරඹී ගමනේ ..

ගමනාන්තය කොතැනද                               couple-in-rain-4

එක්ව යාහැකිද..

ආවා සෙම අරම්භා මෙ ගමන..

අද සිටියත් අපි දෙතැනක

Comments

Share

Written by

Previous article
Next article

You May Also Like to ReadWrite a Story

Anyone can write on liyamu!