අතීතය

හමුවෙමු දවසක

අතීතය සුවද දී හිනැහුනා අද වෙනස් නොවූ මංපෙත් දිගේ ඇදෙන විට සුවද සල් මල් උමතු කරවද්දී ආදරණීය මතකයන් ඇවිද්ද තෘප්තිය පුරුදු සෙනෙහසත් සමග මතක් වූවා ඔබත් ඔවුනුත් නැති වග දගකරමින් ඔච්චම් කරමින් උඩවත්ත කැලයම දෙවනත් කරන්නට ගල් ලෙනේ ගල් බංකුවක…