කිරිල්ලියකගේ අඳෝනාව

කිරිල්ලියකගේ අඳෝනාව

මීට ටික කලකදී ඉස්සර කිරිල්ලියක මං ගුවනේ ගැටෙනා හයේ හතරේ හැඩි දැඩි අයෙක් ලඟදී මාව අල්ලන් කූඩුවක දැම්මා පැණි අඹ ද රතු‍ කොමඩු ආදිය රස කරලා අනේ මෙමට පෙන්නා ඊයේ රෑ කතුරකුත් ගෙනවිත් අනේ මගේ තටු දෙකම කැපුවා… ~තාරු~