කුමරිය

කුමරුනි

මලක් වන්නට නොහැකි වුවත් අතු අග පිපී සුවඳ විහිදන ලඳක් වන්නට හැකි වුණි මට ඔබගේ පෙම් පහස ලබන නොවුවත් කුමරියක් මා, සම්පතින් පිරි ඉසුරු සරු පිරි රැජින වන්නට හැකි වුණි මට, ඔබේ හදවතේ පෙමින් පිරි කඳුළු පමණක් උරුම නොවුවත් කදුළු…