ගංවතුර

ගංවතුර

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය දීපන් ආමි එකට ! විමද්‍යගත සහන අරමුදල දීපන් සයිබරේ වැඩ කරන සෙට් එකට. ___________________________________________ මහජන නියෝජිතයො කියල සෙට් එකක් හිටියට එකෙක්ටවත් පීනන්න බෑනේ ? පුළුවන් උනත් උන් එකෙක්වත් මාතර ශෂීන් වගේ, ආමි එකේ නේවි එකේ කොල්ලො වගේ…

නුඹට මොනවා ලැබේදෝ

සුදු පුතේ නුඹ කුසේ උන්න බව නෑ ජල කඳන් දුටුවේ මගේ පෙර පව් වලට වෙන්නැති මාව අරගෙන යන්න ආවේ නොදුටු හින්දාම වෙන්නැති පුතුත් අරගෙන යන්න වූයේ ලොව දකින්නට පුතුට පින නෑ පුතු දකින්නට මට ද පින නෑ මේ මගේ පවමදෝ…