ගබ්සාව

මේකදෝ ආදරේ…

  දෙතොල් මතදෝ ආදරේ යහන මතදෝ ආදරේ ඒකදෝ නුඹේ ආදරේ අරුත කිමදෝ ආදරේ ඇයත් රැවටී හිතුමතේ කරනා ඇරයුම් නුඹම රහසේ පිළි අරන් නුඹ සතුටු සේ පිදුවා නුඹටම නිසා ආලේ ගෙවී කාලය පෙමට රිසිසේ නොකියාම වැඩුණේ කළලයකි කුසේ කියපු හින්දා දෙවන…