ගම

~ අපේ ගම ~

කඳු පන්ති යායකින් අපේ ගමත් වටවෙලා තිබුණා ඒ හින්දම ද මන්දා අපටත් ගම නොපෙනී හැංගිලා තිබුණා එච්.එස්.සී ඉවර වෙලා සිදාදියට එන්න වුණා ආ දා ඉඳලා මටත් හරියට වැඩ මෙහි තිබුණා උදේ සවස වැඩ කරලා මොණරු මාත් සොයා තිබුණා ඒ හින්දම…

චීත්ත ගවුම…

අමු රෙද්දේ සරම ඇදන්, දණහිස පෙන්න කැහැපට ගහන්, හවසට හවසට වැව් තාවුල්ලට ආපු කාලේ; මල් මල් චීත්ත ගවුම ඇදන් කොන්ඩ කරල් 2 ගොතපු මට නුඹ සෑහෙන්න ආදරේ කලා මට මතකයි සරසවි වරම් ලැබිලා ඔයා කොළඹ රටට යන්න යද්දී මං ඔයාගේ…