ඩොකී

ඩොකී

හුස්ම ගන්නා මෙන් දැනේ, හුස්ම ගන්නේ ඇයි දැයි නොදැනේ. සියල්ල සිදුවූ සැටි මැවේ. මතකය ඈතට දිවේ. ඔබ සමගින් යාමට පැතූ ගමන තනියම යායුතු බවට හැඟේ, සිතට මහා බියක් දැනේ, පැවසීමට කිසිවක් නොහැඟේ.සියල්ල හැරදා යාමටද සිතේ. එහෙත් ඔබ වෙනුවෙන් සිටිය යුතුවේ….