තනිවම

තනිවම…

නැවතුනෙමි මා තනිවම ගෙවා ආ මග එක්ව අප…   මිදුණි දැඟිලි එක් කළ නුඹ මා දෑතේ රැදුනි ගොස් ඔබගේ දෑතේ නොදැක මා විඳි දුකම රහසේ…   කෙරූ මුත් මා පෙම්… නොදුන්නා දෝ නුඹට ඒ පෙම්… ලැබුණි ගැරහුම් මට නුඹෙන්… හැරදා…