දිය ඇල්ල

~*ජීවිතය, ගග හා දිය ඇල්ල*~

ජීවිතය ගගක් හා සමකරන්න ආරම්භය ඔබ සනිටුහන් කර අවසන්ය ඇරඹුනේ ඇයිදැයි නොවිමසන්න ඉදිරිය දෙස බලන්න ගලා යන්න… අතු  ගා එක් කර ගන්න දැනුම නැමැති ජලයෙන් පොහොනි වන්න පිරෙන්න… ඉතිරෙන්න… ගලා යන්න… බාධක වල හැපෙන්න ඉවසාගන්න… ගල් පර අතරින් ගලන ගග…