නුඹ

ආදරෙයි තවම මම…

ආදරේ කරන්න එපා කීවට.. දවස තිස්සෙම හිතනවා නුඹ ගැන.. අහිමි බව දැන දැනම.. හොයනවා තවම නුඹ.. නුඹ ඉතිං බැන්නාම.. රිදෙනවා හුඟක් හිත.. නපුරු නෑ මං නුඹට.. ආදරෙයි තවම මම..😔😔

උපනෙත

පියවි ඇසට නොපෙනෙනා වෛරස්ද බැක්ටීරියාද තව නේක බොහෝ දේද නිතරම සොයන විමසන උඹේ උපනෙතෙන් බලනු මැන ම හද දෙස වරක් හෝ නුඹ දිස් වේව ඔබට එවිටවත් බෝ සියුම් තත් එහි තිබෙන බව බොහෝ ඒවා බිඳී ගොස් බව…

~ නුඹ නමින් “තාත්තා” විය~

  බලන්නට උරඟා ශක්තිය, පුංචි කමට මං පයෙන් ගැහුවා මතකද, නුඹේ පපුවට…………….   ගලා  අා සෙනෙහසින්, නැඟී අා සිනා පොඳ මුවෙහි රැඳුනා නුඹ නොපෙනිම……………..   අදත් නෑ මට හමුවූයේ තවකෙක්, සමකරන්නට නුඹේ හයියට……………….   එතෙක් මෙතෙක් කල් මගේ දිවි තුල…