පළමු රැය

~පළමු රැය~

  රළු වුණත් නුඹේ පපුව සනීපෙට දැනුනේ මට උණුහුමට ගුලිවෙච්ච මගේ හද ගැහෙයි තව නිමාවන පළමු රැය නුඹ සමඟ යහන් ගත මුහුකුරන ඇල්මක අදයි ඒ පතිවතේ සලකුණ …… ~තාරු~