මල

තෙවැන්නියට

පුන් සඳට ලොබ බැද පැහැර ගත්තත් අහසින් ඒ සඳ සඳෙහි ලස්සන මතු නොවෙයි කිසි දින අහසින් වෙන් වූ කළ සුපුන් සඳ සෙනෙහෙ නම් මලකට රැදෙන්නට ඉඩ හරින්න නටුව මත නෙළාගත් වරෙක එය පර වේවි වැඩි කලක් නොගෙනම සෙනෙහෙ නම් මගේ…

කුමරුනි

මලක් වන්නට නොහැකි වුවත් අතු අග පිපී සුවඳ විහිදන ලඳක් වන්නට හැකි වුණි මට ඔබගේ පෙම් පහස ලබන නොවුවත් කුමරියක් මා, සම්පතින් පිරි ඉසුරු සරු පිරි රැජින වන්නට හැකි වුණි මට, ඔබේ හදවතේ පෙමින් පිරි කඳුළු පමණක් උරුම නොවුවත් කදුළු…

ආදරයේ නාමයෙන් මලක් සොයන බඹරුනි

ආදරයේ නාමයෙන් කෙලෙසා ඇගේ පතිවත සවි කරයි පුවරුවක් බඩුවක් කියා ඇය යවයි අතින් අත අසරණ යුවතිය සතුටක් ලැබුමට කෙලෙසා ඇගේ නම තලා සියුමැළි මලක් සොයයි නොයිදුල් මලක් අඹුවට ගැනීමට ලොවට පෙනෙන්නට මලක් සොයන බඹරුනි නවතින්න මොහොතකට සිතන්න, නුබ තැළු ඒ…