යහපාලනය

එය යහපාලනය නම් විය

පරිප්පු 200යි සීනි 80යි හාල් 96යි 90යි බලයට එද්දී නම් කිව්වා අතවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල අඩු කරනවා කියලා. ආපු ගමන් නම් ටිකක් අඩු කලාලු ඒත් දැන් ආයි බඩු මිළ අහස උසට. දැන් මිනිස්සු කෑම කන 1 නවත්තලා මගේ හිතේ. රාජ්‍ය…