වෙනස

~ අපේ ගම ~

කඳු පන්ති යායකින් අපේ ගමත් වටවෙලා තිබුණා ඒ හින්දම ද මන්දා අපටත් ගම නොපෙනී හැංගිලා තිබුණා එච්.එස්.සී ඉවර වෙලා සිදාදියට එන්න වුණා ආ දා ඉඳලා මටත් හරියට වැඩ මෙහි තිබුණා උදේ සවස වැඩ කරලා මොණරු මාත් සොයා තිබුණා ඒ හින්දම…