සරසවිය

~සරසවි පාර~

දෙනෝදහක් යන සරසවි පාරේ අත් අල්ලන් යන අය අතරේ තනිව යන තරුණියක දුටුවෙමි හෙමින් හෙමින් පියවර මනින, ටිකක් ලංව අසන්නට සිතුනෙමි කිමද ඇය තනිව මෙතරම් ඇය කියයි ‍මෙලෙසින් කාත් කවුරුවත් නැති මට නම්, සරසවි පාර අරුමයක් නොව සබඳ, එය මට…

චීත්ත ගවුම…

අමු රෙද්දේ සරම ඇදන්, දණහිස පෙන්න කැහැපට ගහන්, හවසට හවසට වැව් තාවුල්ලට ආපු කාලේ; මල් මල් චීත්ත ගවුම ඇදන් කොන්ඩ කරල් 2 ගොතපු මට නුඹ සෑහෙන්න ආදරේ කලා මට මතකයි සරසවි වරම් ලැබිලා ඔයා කොළඹ රටට යන්න යද්දී මං ඔයාගේ…