සල්ලි

ගම්මානේ මනුස්සකම

සරසවියේ නිවාඩුවට මං ආවා ගම්මානෙට සිග්නල් නැති හන්ද මෙහෙට ඇසුරු කළා මිනිසුන් මම   නගරේ වගේ නෑ අම්මේ උන් ඇහුවේ මගේ වගතුග තරාතිරම නොබලා මට සැලකුවා උන්ගෙම වාගේ නොදුටු ලෙසින් විපතේදී වුව අහක බලන නගරේ අය සල්ලි පස්සේ දිව ගියාට…

පුරප්පාඩු ඇත.

වගකීම් රහිත බැදීම් වලින් නිදහස් ලොකු බලාපොරොත්තු නැති සල්ලි වෙනුවෙන් මිනිස්කම පාවා නොදෙන ඇති දෙයින් හා ලද දෙයින් සතුටු විය හැකි සරලව සතුටින් ගෙවිය හැකි ජිවිතයක් සදහා ….   විමසීම් – හදවත ප්‍රධාන මුලස්ථානය, ශරීරය.