සහන

ගංවතුර

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය දීපන් ආමි එකට ! විමද්‍යගත සහන අරමුදල දීපන් සයිබරේ වැඩ කරන සෙට් එකට. ___________________________________________ මහජන නියෝජිතයො කියල සෙට් එකක් හිටියට එකෙක්ටවත් පීනන්න බෑනේ ? පුළුවන් උනත් උන් එකෙක්වත් මාතර ශෂීන් වගේ, ආමි එකේ නේවි එකේ කොල්ලො වගේ…