සුදු රෙද්ද

පැල්ලම …

අතුරා සුදු රෙද්ද සොයයි මංගල රෑ පුරාම ඇය බඩුවක් නොවන බව සැක හැර දැන ගන්නට අමතකද පෙර දිනය නොඅතුරාම සුදු රෙද්ද පැල්ලම් පිරෙව්වා ඇඳ ඇතිරිල්ලේ නුඹ සොයන්නෙත් නැතිව ඇය ගැන නුඹ යයි කියන බයට දුන්නා ඇගේ පතිවත නුඹට ඒත් නුඹ…