හිත

සංචාරක කුරුල්ලා

හිතකට ලං වෙලා ඉද්දි තව හිතක් දැකලා පුරුදු හිත දාලා අලුත් හිතට ලං වෙලා තුරුළු වී මුමුණලා පෙම් බසුත් දොඩවලා දැන් ආයි යන්න හදයි…සංචාරක කුරුල්ලා හිතින් හිතට පියඹලා පෙම් කරන කුරුල්ලෝ හිත් රවටලා තලා සොයන්නේ පෙමක්දෝ දුක් දෙද්දී හිත් වලට…