ඉරාන විප්ලවය, ඉරානය, Iran Revolution, Islamic Revolution, Iran, ඉරානයේ ඉතිහාසය, මනුජිත් අබේරත්න, Manujith Abeyrathne